Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem PSP w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647)  oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą nr XIV/84/2011 z dnia 02 grudnia 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem PSP w Nowym Mieście nad Pilicą -  zwanego dalej „Planem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej  „Prognozą”- w dniach od 17 kwietnia do 13 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Plac O. H. Koźmińskiego 1 /2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, pokój nr 206 w godzinach: od 8:00 do 15:00.

Wykładane dokumenty, to jest projekt Planu oraz Prognoza będą również udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą; www.nowemiasto.pl.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Planu, zgodnie art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na  adres: Plac O. H. Koźmińskiego 1 /2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,

w nieprzekraczanym terminie do dnia 27.05. 2013 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami podjętymi w projekcie Planu zostanie przeprowadzona w dniu  10.05. 2013 r. początek o godz.1300  w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, pok. nr 206.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ), zwaną dalej „ustawą”- w publicznie dostępnym miejscu, w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem PSP w Nowym Mieście nad Pilicą,

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. Planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy projekt Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym jest mowa wcześniej. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust.3 ustawy należy wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w nieprzekraczanym terminie do dnia 27.05.2013 r. na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Paulina Bis
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2013-04-09
Data publikacji:
2013-04-09
Data ostatniej zmiany:
2013-04-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-28 15:27:50, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)