Powrót na stronę główną

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Sprawę załatwia: Referat Spraw Obywatelskich, pok. 212, tel. 674-10-98 wew. 42

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Wymagane dokumenty

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik nr 1)

 

załączniki do wniosku:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)

 

*Załączniki powinny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.

 

Podstawa prawna

 

1. Art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami).

2. Uchwała Nr XXXV/206/2001 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów.

 

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu pok. 101 (I piętro)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą,

Nr: 95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni 

Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (załącznik nr 2).

 

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami) art. 181 ust. 1

Wymagane dokumenty

Wniosek  o wydanie zezwolenia (załącznik nr 3)  

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wynoszą odpowiednio:

 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5%      alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu pok. 101 (I piętro)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą   Nr: 95 9291 0001 0023 4900 2000 0010 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z      zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

1.  Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

2.  Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres max. do 2 dni.

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 674 10 98 wew. 42


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Agnieszka Łuczak
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2005-06-16
Data publikacji:
2005-06-16
Data ostatniej zmiany:
2014-03-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2015-11-30 00:27:04, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski