Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

Sprawę załatwia: Referat Spraw Obywatelskich, pok. 44, tel. 674-10-98 wew. 38

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 


Wymagane dokumenty

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik nr 1)

 

załączniki do wniosku:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

- Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)

 

*Załączniki powinny być w oryginale do wglądu i kserokopii do akt.

 

Podstawa prawna

 

1. Art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami).

2. Uchwała Nr XXXV/206/2001 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów.

 

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu pok. 101 (I piętro)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą,

Nr: 95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni 

Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

 

Uwagi

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (załącznik nr 2).

 

ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami) art. 181 ust. 1

Wymagane dokumenty

Wniosek  o wydanie zezwolenia (załącznik nr 3)  

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wynoszą odpowiednio:

 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5%      alkoholu oraz piwa
 • 43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
 • 175 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu pok. 26 (I piętro)
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą   Nr: 95 9291 0001 0023 4900 2000 0010 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z      zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

1.  Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

2.  Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres max. do 2 dni.

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 674 10 98 wew. 38

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Agnieszka Łuczak
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2005-06-16
Data publikacji:
2005-06-16
Data ostatniej zmiany:
2018-01-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-20 08:31:21, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)