Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

STATUT

Ikona statystyk

CZĘŚĆ I

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, zwana dalej w niniejszym Statucie „Gminą”, jest z mocy prawa wspólnotą samorządową osób mieszkających na jej terenie.

 

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Statucie Gminy jest mowa o:

a) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowe Miasto nad Pilicą,

b) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Mieście nad Pilicą,

c) Komisji Rady Gminy – należy przez to rozumieć Komisję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą,

d) Burmistrzu Gminy- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nowego Miasta nad Pilica ,

e) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

f) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

 

§ 3

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 158,5 km2

2. Granice terytorium Gminy określone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Nowe Miasto nad Pilicą.

 

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 5

Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

§ 6

Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

 

 

 

§ 7

1. Patronem miasta i gminy jest Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński.

2. Gmina posiada herb. Wzór graficzny i opis herbu Gminy określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu Gminy.

3. Herb Gminy podlega ochronie prawnej.

4. Gmina posiada flagę. Wzór graficzny i opis flagi Gminy określa załącznik nr 3 do niniejszego Statutu Gminy.

5. Zasady używania herbu i flagi określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

 

§ 8

1. Gmina używa pieczęci urzędowych, których wykaz oraz opis stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

2. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy prawa.

 

§ 9

1. Działalność organów Gminy jest jawna.

2. Ograniczenia jawności działalności organów Gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

§ 10

1. Każdy ma prawo wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady Gminy,

ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Rady Gminy oraz posiedzeń Komisji Rady Gminy, jak również może z udostępnionych mu dokumentów sporządzać notatki i odpisy.

2. Prawo do informacji obejmuje uprawnienia określone w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź zm.).

3. Dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 mogą być udostępniane wyłącznie w siedzibie Biura Rady, w obecności pracownika w czasie pracy Urzędu Gminy.

4. Dokumentów nie można wynosić poza siedzibę Urzędu Gminy.

5. Na wniosek zainteresowanego, Urząd Gminy może sporządzić kserokopie dokumentów za odpłatnością ustaloną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 11

1. Dokumenty lub ich części objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa, a w szczególności z:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8. poz.60 z 2005 r. ze zmianami),

c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 – z 2002 r.

d) ustawy z dnia 5  sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228)

2. Przepisów § 10 nie stosuje się w przypadkach wyłączenia jawności obrad sesji Rady Gminy lub jej części albo posiedzeń Komisji Rady Gminy lub ich części na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 12.

1. Udostępnienie informacji publicznej następuje na wniosek zainteresowanego.

2. Odmowa udostępnienia dokumentów stanowiących informację publiczną następuje            w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

CZĘŚĆ II

 

 

Zakres działania i zadania Gminy

 

§ 13

1. Zakres działania Gminy określają:

a) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawowego,

b) porozumienia zawarte z innymi organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,

c) uchwały Rady Gminy podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty,

zarządzenia Burmistrza,

2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawach,

3. Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumień, Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową lub inne jednostki samorządu terytorialnego.

 

§ 14

1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

a) działalność swoich organów i organów jednostek pomocniczych,

b) gminne jednostki organizacyjne,

c) działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są:

a) Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

b) Publiczne Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą im. Karola Wojtyły,

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą im. kard. Stefana Wyszyńskiego,

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach im. bł. Franciszki Siedliskiej,

e) Zakład Usług Komunalnych,

f) Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna,

g) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

§ 15

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Gmina może tworzyć stowarzyszenia i być ich członkiem. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawa o stowarzyszeniach, z zastrzeżeniem art. 84 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Przystąpienie do związku międzygminnego lub stowarzyszenia wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy w formie uchwały.

§ 16

1. W ważnej dla Gminy sprawie może być przeprowadzone referendum lokalne.

2. Tryb przeprowadzania referendum określają ustawy.

 

 

 

 

CZĘŚĆ III

 

 

Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 

§ 17

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolującym działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

4. Funkcji określonych w ust. 3 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

5. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji w terminie przypadającym w ciągu 7 dni od opublikowania zbiorczych wyników wyborczych do rad gmin przez Państwową Komisję Wyborczą.

6. Pierwszą sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali posiedzeń.

 

§ 18

Rada Gminy kontroluje działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

 

§ 19

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Gminy jest wyłącznie organizowanie pracy Rady Gminy oraz prowadzenie jej obrad.

2. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz jubileuszowych lub uroczystych.

3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu Gminy.

 

§ 20

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady niezwłocznie po głosowaniu.

2. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawie.

 

§ 21

Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu obrad z wyłączeniem jawności jedynie w przypadku gdy taka konieczność wynika z przepisów prawa.

 

§ 22

1.Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe i określa ich skład osobowy:

1) Komisję Rewizyjną,

2) Komisję Gospodarczo – Budżetową,

3) Komisję Oświatowo - Społeczną.

2.Do zadań Komisji Gospodarczo – Budżetowej należą w szczególności następujące sprawy związane z:

a)gospodarką i budżetem gminy,

b)budownictwem,

c)rolnictwem,

d)handlem,

e)usługami i promocją.

3.Do zadań Komisji Oświatowo – Społecznej należą w szczególności następujące sprawy:

a)oświaty,

b)zdrowia,

c)kultury,

d)sportu i rekreacji,

e)bezpieczeństwa i porządku publicznego,

f)ochrony środowiska,

g)bezpieczeństwa socjalnego.

§ 23

Do zadań Komisji Rady Gminy, o których mowa w § 22 należy w szczególności:

a) ocena działalności Burmistrza Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie spraw, dla których Komisja Rady Gminy została powołana,

b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji Rady Gminy przez Radę Gminy oraz spraw, przedkładanych przez członków Komisji Rady Gminy,

c) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

d) kontrola wykonania uchwał Rady Gminy.

 

§ 24

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy określa załącznik nr 6 do niniejszego Statutu Gminy.

 

§ 25

1.W skład Komisji Rady Gminy stałych i doraźnych wchodzą członkowie Rady Gminy.

2.Przewodniczących komisji i ich zastępców wybierają członkowie Komisji Rady Gminy                 ze swego grona w głosowaniu jawnym.

 

 

§ 26

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. W przypadku niemożności uczestniczenia w pracach Rady Gminy, radny powinien powiadomić Przewodniczącego Rady Gminy o przyczynach swojej nieobecności.

 

§ 27

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Radnemu przysługują diety lub ryczałt na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.

§ 28

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie o treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez przewodniczącego obrad wywołani kolejno radni wstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 

§ 29

Obsługę organów gminy zapewnia Urząd Miasta i Gminy.

 

 

 

CZĘŚĆ IV

 

 

Organ wykonawczy Gminy

 

§ 32.

1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Miasta i Gminy .

Objęcie obowiązków przez Burmistrza Gminy następuje z chwilą złożenia wobec Rady 2. 2. 2. Gminy ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza gminy uroczyście  ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Po upływie kadencji burmistrz Gminy pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza Gminy.

 

§ 33

1. Burmistrz Gminy może w drodze zarządzenia powołać zastępcę Burmistrza.

2. Warunki zatrudnienia i odwołania zastępcy Burmistrza określa ustawa.

 

§ 34

1. Burmistrz Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i inne zadania określone przepisami prawa.

2. Do zadań Burmistrza Gminy należy w szczególności:

a) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

b) określanie sposobu wykonywania uchwał,

c) gospodarowanie mieniem komunalnym,

d) wykonywanie budżetu Gminy,

e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

f) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

§ 35

Burmistrz Gminy kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 36

1. Burmistrz Gminy jest kierownikiem Urzędu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy.

2. Burmistrz Gminy jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, nadany przez Burmistrza Gminy w drodze zarządzenia.

4. Burmistrz Gminy może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

 

 

 

CZĘŚĆ V

 

 

Pracownicy samorządowi

 

§ 37

1. Burmistrz Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

2.Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności – Sekretarz Gminy, z tym że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

 

§ 38

1. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Podstawą nawiązania stosunku pracy ze Skarbnikiem Gminy jest uchwała Rady Gminy podejmowana na wniosek Burmistrza.

2. Sekretarz Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

3. Stosunek pracy ze Skarbnikiem i Sekretarzem nawiązuje Burmistrz Gminy.

 

§ 39

Inni, niż wymienieni w § 37 i § 38 pracownicy samorządowi są zatrudnieni w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy z nimi nawiązuje Burmistrz Gminy.

 

 

 

CZĘŚĆ VI

 

 

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 40

1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze Gminy w drodze uchwały.

2. Jednostkami pomocniczymi w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą są sołectwa i osiedla.

3. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych Gminy określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

 

 

 

§ 41

1. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej odbywa się przy zachowaniu następujących zasad:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,

b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada Gminy odrębną uchwałą,

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz Gminy w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne oraz więzi społeczne.

2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy określa załącznik nr 7 do niniejszego Statutu Gminy.

 

§ 42

Uchwała, o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 2 powinna określać w szczególności:

a) nazwę jednostki pomocniczej,

b) siedzibę władz jednostki pomocniczej,

c) granice jednostki pomocniczej,

d) obszar jednostki pomocniczej.

 

§ 43

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Sołectwa gospodarują środkami wydzielonymi z budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego, jeżeli został utworzony na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

 

§ 44

Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Burmistrz Gminy i Skarbnik Gminy.

 

§ 45

Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o sesji Rady Gminy.

 

§ 46

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, organem doradczym jest rada sołecka, a organem wykonawczym jest sołtys.

2. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada osiedla, a organem wykonawczym zarząd osiedla.

 

§ 47

Rada Gminy odrębną uchwałą określa, na jakich zasadach sołtysowi i przewodniczącemu osiedla będzie przysługiwać dieta lub zwrot kosztów za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją.

 

 

 

 

CZĘŚĆ VII

 

 

 

Gospodarka finansowa Gminy

 

§ 48

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz Gminy, uwzględniając zasady określone              w ustawie o finansach publicznych. Projekt budżetu Gminy jest przedkładany Radzie Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

5. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Burmistrz Gminy ogłasza uchwałę budżetową                    i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

 

§ 49

1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz Gminy albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza Gminy samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną osobą.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy. Czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa wymagają zgody Burmistrza Gminy.

 

 

 

CZĘŚĆ VIII

 

 

Publikowanie przepisów gminnych

 

§ 50

1. Jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika nic innego, miejscowo przyjętym sposobem publikowania przepisów gminnych jest zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i na tablicach w sołectwach i osiedlach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

2. Akty prawa miejscowego publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IX

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 51

Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Tomasz Bogacki
Informację wprowadził:
Radosław Dąbrowski
Data wytworzenia:
2003-10-01
Data publikacji:
2003-10-01
Data ostatniej zmiany:
2012-09-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-11 07:40:00, zmian dokonał(a): Tomasz Bogacki

WCAG 2.0 (Level AA)